Retur- och återbetalningspolicy

Det är ok att ändra sig! 


Nedan finns en beskrivning på vår retur- och återbetalningspolicy. Om något är oklart eller om du känner att du befinner dig i en grå zon, skicka ett mail till oss så får vi reda på det tillsammans!

Returer: Vi erbjuder privatkunder 30 dagars öppet köp. Om du ångrat dig måste du kontakta oss inom denna tid. Det enklaste är att du mailar till hej@studiosterner.com

För att vara berättigad till retur måste din produkt vara oanvänd och i samma skick som när du fick den. Varan ska vara packad i sin originalförpackning eller en liknande förpackning som skyddar produkten under leveransen. Du som kund står för returfrakten till Studio Sterners lager. 

Återbetalning: När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi ett mail för att meddela dig om att vi har fått din returnerade produkt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din återbetalning. Om returen godkänns kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod, inom 30 dagar efter att vi mottagit och godkänt returen. Observera att eventuell faktura ska betalas även om du returnerar varan. 

Reklamation - skadad vara: Du har rätt att reklamera en vara om det är något fel med produkten. Kontakta oss på hej@studiosterner.com mail med en beskrivning av problemet och tydliga bilder på felet samt uppge ditt ordernummer. Om det kan konstateras att det är fel på varan står vi för returfrakten och skickar en ersättningsprodukt till dig. 

Byte: Om du har ändrat dig angående något med produkten, returnera den enligt beskrivningen nedan för att få en återbetalning och göra ett nytt köp. Innan du returnerar produkten för ett byte vill vi att du mailar oss på hej@studiosterner.com

Hur mycket vi än skulle vilja kan vi tyvärr inte återbetala den ursprungliga fraktavgiften eller erbjuda gratis returfrakt. Detta innebär att kostnaden för original- och returfrakt dras av från din återbetalning.

Vi rekommenderar att du återanvänder förpackningen som du fick med ditt köp, eller en liknande förpackningar för liknande produkter för att skydda produkten tills den hittar ett nytt hem.

Ej uthämtat paket: Paket som inte har hämtats ut från sitt utlämningsställe inom angiven tid kommer att returneras till Studio Sterner av fraktfirman mot en kostnad. För alla paket som inte löses ut debiteras därför kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift på 250 kr. Du har därefter möjlighet att kontakta oss för bokning av ny frakt mot ny fraktkostnad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

It’s ok to change your mind for what ever reason! 

Below is a description of our return and refund policy. If something is unclear or if you feel that you are in a gray zone, send us an email and we will find out together!

Returns: We offer private customers 30 days open purchase. If you have regretted, you must contact us within this time. The easiest way is to email hej@studiosterner.com

To be eligible for a return, your product must be unused and in the same condition as when you received it. The product must be packed in its original packaging or a similar packaging to protect the product during delivery. You as a customer are responsible for the return shipping to Studio Sterners warehouse.

Refund: When your return has been received and inspected, we will send an email to let you know that we have received your returned product. We will also notify you of the approval or rejection of your refund. If the return is approved, your refund will be processed and a credit will be automatically applied to your credit card or your original payment method, within 30 days of us receiving and approving the return. Please note that any invoice must be paid even if you return the item.

Complaint - damaged product: You have the right to complain about a product if there is something wrong with the product. Contact us at hej@studiosterner.com email with a description of the problem and clear pictures of the error and state your order number. If it can be stated that there is a defect in the product, we will take care of the return shipping and send you a replacement product.

Exchange: If you have changed anything about the product, return it as described below to get a refund and make a new purchase. Before you return the product for a exchange, we would like you to email us at hej@studiosterner.com

Unfortunately, no matter how much we would like, we can not refund the original shipping fee or offer free return shipping. This means that the cost of original and return shipping is deducted from your refund.

We recommend that you reuse the packaging that you received with your purchase, or similar packaging for similar products to protect the product until it finds a new home.

Uncollected packages: Packages that have not been picked up from their delivery point within the specified time will be returned to Studio Sterner by the shipping company at a cost. For all packages that are not redeemed, costs for return shipping, service fee and handling fee of SEK 250 are therefore charged. You then have the opportunity to contact us for booking new shipping at a new shipping cost.