STUDIO STERNER

Grönt är skönt - inredning och design som gör nytta!

Studio Sterner erbjuder möbler formgivna av Maria Sterner i hållbara material från våra svenska skogar tillverkade av lokala hantverkare med en design som tillsammans med gröna växter ger en frisk och positiv upplevelser i rummet. Studio Sterner erbjuder också inredningskonsultation som ger kraft och energi för en hållbar och hälsosam livsstil.

Studio Sterner är en kreativ studio som erbjuder möbeldesign och inredningskonsultation, en webshop samt konton på instagram, facebook och pinterest och startades 2020 av Maria Sterner.

Målet med Studio Sterners design är att ta fram en liten kollektion möbler som ger växterna en naturlig och självklar plats i våra hem.
Syftet med möbelkollektionen är att föra in naturens positiva hälsoeffekter i hemmet vilket i sin tur bidrar till ett inomhusklimat som gör människor lugnare, lyckligare, friskare och mer kreativa.

STUDIO STERNERS HISTORIA

Intresset för växter har Maria haft sedan barnsben och rummet hemma var fyllt med krukväxter som hon med sina gröna fingrar varsamt skötte om. Att Maria dessutom har arbetat på en väldigt färgstark och naturlig arbetsplats som Plantagen har ökat hennes intresse för växter, och då speciellt gröna med sina inspirerande former och nyanser på bladen. Att utbilda sig till formgivare och inredare samt ha ett intresse för växter gjorde att hon ville försöka kombinera dessa i en enda form och enhet. Allt för att öka mängden grönt inomhus och ge dem en naturlig plats i hemmet.

STUDIO STERNERS PRODUKTER 

Vid köp av en produkt hos Studio Sterner är det en leveranstid på 2 - 4 veckor, eftersom produkten tillverkas vid beställning. Vi kontaktar dig när produkten är redo för leverans.

Möblerna säljs obehandlade och därför rekommenderar vi alla våra kunder att ytbehandla möblerna med tex vax så att de tål fukt och smuts. Själva använder vi oss av Osmos hårdvaxolja, med eller utan pigment. Om du inte vill att furun ska gulna kan du använda Osmos hårdvaxolja med vitt pigment. Man kan även ytbehandla produkterna med Osmos dekorvax med intensiva färger, om man tex vill ha en helt annan färg på produkten. Mer information om Osmos ytbehandlingar finns på www.welinoco.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green is wonderful - interior design and design who make a difference!

Studio Sterner offers furniture designed by Maria Sterner in sustainable materials from our Swedish forests made by local craftsmen with a design that together with green plants gives a healthy and positive experience in the room. Studio Sterner also offers interior design consultations that provide power and energy for a sustainable and healthy lifestyle.

Studio Sterner is a creative studio who offers furniture design and interior consultation, a webshop, accounts at instagram, facebook and pinterest and was established in 2020 by Maria Sterner.

The goal of Studio Sterners design is to produce a small collection of furniture that gives the plants a natural and obvious place in our homes.
The purpose of the furniture collection is to bring nature's positive health effects into the home, which in turn contributes to an indoor climate that makes people calmer, happier, healthier and more creative.

STUDIO STERNER´S STORY

Maria have had an interest in plants since childhood and the room at home was filled with potted plants, which she carefully took care of with her green fingers. That Maria has also worked in a very colorful and natural workplace like Plantagen has increased her interest in gears, and then especially green with her inspiring past and shades on the leaves. To educate to be a designer and interior designer and also have an interest in plants made her want to try to combine these in a single form and unit. All to increase the amount of green indoors and give them a natural place in the home.

STUDIO STERNER´S PRODUCTS

When buying a product from Studio Sterner, there is a delivery time of 2 - 4 weeks, as the product is manufactured to order. We will contact you when the product is ready for delivery.

We recommend all our customers to surface treat the furniture with, for example, some type of wax so that they can withstand moisture and dirt. We ourselves use Osmo's hard wax oil, with or without pigment. If you don´t want the pine to turn yellow you can use Osmo's hard wax oil with white pigment. You can also surface treat the products with Osmos decorative wax with intense colors, if you want a completely different color on the product, for example. More information about Osmo's surface treatments is available at www.welinoco.com