INREDNINGSKONSULTATION OCH STYLING

STYLING

Studio Sterner hjälper dig att göra ditt hem till en lättsåld, attraktiv bostad inför försäljning genom styling. Genom att rensa bort, flytta om och skapa en luftig miljö hjälper vi dig att visa din bostads kvaliteter.

Det har visat sig att slutpriset ökat med 10-30% vid försäljning av "stylade" hem. Dessutom har försäljningstiden blivit avsevärt kortare, många gånger redan innan visning.

Studio Sterner stylar din även din lokal, offentliga miljö eller kontor för att lyfta fram det bästa innan fotografering och visning. Du kanske ska sälja? Eller behöver hjälp med styling inför försäljning eller uthyrning?

Vi erbjuder tre olika typer av styling:

FULL STYLING

Vi stylar din tomma bostad och kompletterar med möbler, mattor, belysning, konst och gröna växter innan fotografering och visning.

DELVIS STYLING

Vi stylar ditt hem och kompletterar med inredningsdetaljer för att lyfta fram det bästa i bostaden innan fotografering och visning.

STYLINGKONSULTATION

Under ca 1-2 timmar ger vi dig råd och tips på hur du kan styla själv för att lyfta fram det bästa i bostaden innan fotografering och visning.

Vi kan även erbjuda nätbaserad stylingskonsultation nu under pandemin.

Pris: 2 500 kr

Ring 073-1071848 eller maila på hej@studiosterner.com för frågor om eller intresse för styling av din bostad.

INREDNINGSKONSULTATION

Ett hem ska vara funktionellt och bekvämt för den som bor där. Inredningen måste utgå från personen, inte en uppsättning allmänna regler som någon annan har hittat på. Bara på det sättet kan man skapa ett hem som känns lika skönt som ett favoritplagg.

INREDNINGSKONSULTATION PRIVATPERSONER

Vi inreder hela ditt hem eller utvalda rum. Med kunskap om rymd, färg, struktur och material skapar vi utifrån din smak och dina önskemål en inbjudande och hemtrevlig bostad.

Vi erbjuder även nätbaserad inredningskonsultation.

Pris 2 000 kr per rum

INREDNINGSKONSULTATION OFFENTLIG MILJÖ OCH KONTOR

Den fysiska arbetsmiljön påverkar hur du trivs på jobbet i allra högsta grad. Vi inreder arbetsplatser så att du känner dig lika bekväm på jobbet som hemma. Första intrycket är oerhört viktigt för att attrahera kunder. Vi kan hjälpa ditt företag att inreda kontor, öppna kontorslandskap, entréer, trapphus, väntrum, visningsytor och  ljusgårdar.

Vi erbjuder även nätbaserad inredningskonsultation.

Pris per timme 950 kr/timme

Vi offererar alltid fast pris.

Skicka oss ett mail på hej@studiosterner.com eller ring oss på 073-1071848 så diskuterar vi genomförandet och pris.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYLING

Studio Sterner helps you make your home an easy-to-sell, attractive home for sale through styling. By cleaning away, moving and creating an airy environment, we help you show the qualities of your home.

It has been shown that the final price has increased by 10-30% when selling "styled" homes. In addition, the sales time has been considerably shorter, many times even before viewing.

Studio Sterner also styles your local, public environment or office to highlight the best before photography and viewing. Maybe you need help with styling before selling or renting?

We offer three different types of styling:

FULL STYLING

We style your empty home and complement it with furniture, carpets, lighting, art and green plants before photography and display.

PARTIAL STYLING

We style your home and complement with interior details to highlight the best in the home before photography and viewing.

STYLING CONSULTATION

For about 1-2 hours, we give you advice and tips on how you can style yourself to highlight the best in the home before photography and viewing.

We can also offer online styling consultation now during the pandemic.

Price: SEK 2 500

Call 073-1071848 or email hej@studiosterner.com for questions about or interest in styling your home.

INTERIOR CONSULTATION

A home must be functional and comfortable for those who live there. The decor must be based on the person, not a set of general rules that someone else has invented. Only in this way can you create a home that feels as nice as a favorite garment.

INTERIOR CONSULTATION PRIVATE PERSONS

We decorate your entire home or selected rooms. With knowledge of space, color, structure and materials, we create an inviting and homely home based on your taste and your wishes.

We also offer online interior design consultation.

Price SEK 2 000 per room

INTERIOR CONSULTATION PUBLIC ENVIRONMENT AND OFFICE

The physical work environment affects how you feel at work to a very high degree. We decorate workplaces so that you feel as comfortable at work as at home. First impressions are extremely important to attract customers. We can help your company decorate offices, open office landscapes, entrances, stairwells, waiting rooms, display areas and light courtyards.

We also offer online interior design consultation.

Price per hour SEK 950 / hour

We always offer a fixed price.

Send us an email at hej@studiosterner.com or call us on 073-1071848 and we will discuss the implementation and price.